Державні будівельні норми України „автозаправні станції. Основи проектування та будівництва дбн в
НазваниеДержавні будівельні норми України „автозаправні станції. Основи проектування та будівництва дбн в
страница6/9
Дата конвертации23.02.2013
Размер147.82 Kb.
ТипТексты
1   2   3   4   5   6   7   8   9

10 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
10.1 Передбачення шкідливої дії проектуємих АЗС, які проектуються, на навколишнє природне середовище навколо станції передбачається виконується розрахунками приземних концентрацій шкідливих речовин, що можуть мати місце у викидах від технологічного обладнання АЗС, сервісних об’єктів і транспортних засобів, які обслуговує АЗС, згідно із Законами України: „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про охорону атмосферного повітря”, „Водного кодексу”.
Розрахунки виконувати у відповідності з нормативно-методичним доку- ментом ОНД-86 та іншими діючими документами, погодженими органами Мі- ністерства охорони навколишнього природного середовища.
10.2 З метою максимального скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та в грунт, необхідно передбачати використовування на АЗС сучасного прогресивного технологічного обладнання для зберігання і від- пуску нафтопродуктів та вести постійний контроль за викидами шкідливих ре- човин.
10.3 Стічні води різного походження, що утворюються на території АЗС необхідно попередньо направляти на очисні споруди АЗС, а потім в міську ка- налізацію або вивозити спецмашинами в місця узгодженими в установленому порядку відповідними державними органами.
10.4 При проектуванні АЗС необхідно обов’язково розробляти окремий том розділ проекту „Оцінка впливу на оточуюче середовище” з урахуванням іс- нуючих фонових забруднень місцевості і технічних санітарних умов санітарної служби району (області). На АЗС (пунктів) ЗВГ викиди пропану-бутану пови- нні бути в межах ГДК.
10.5 На АЗС треба враховувати також забруднення від транспортних засо- бів, що прибувають на заправку.
10.5 На АГНКС можуть мати місце невеликі викиди природного газу- метану (СН4) та забруднення від транспортних засобів, що прибувають на за- правку.

44
Визначення об’ємної кількості метану та забруднення від транспорту про- водиться розрахунками приземних концентрацій шкідливих речовин, які вико- нувати у відповідності з нормативно-методичним документом ОНД-86 та ін.
С.44 ДБН В…
шими, погодженими органами Міністерства охорони навколишнього природно- го середовища України.
10.6 В проектах на будівництво АЗС АГНКС необхідно передбачати захо-
ди:
- зведення до мінімуму викидів шкідливих речовин газу;
- збір можливих залишків нафтопродуктів від автомобілів, що запра- вляються; газом;
- рекультивацію земельної ділянки перед будівництвом на майданчи- ку під станцію;
- захист навколишніх продуктивних земель і підземних водоносних горизонтів від забруднюючих речовин;
- висоту свічкових трубопроводів (для АГЗС та АГНКС) розрахову- вати за умови забезпечення розсіювання метану, пропан-бутану в приземному шарі атмосфери до значень допустимої концентрації, згідно санітарних норм.
Висоту свічкових трубопроводів розраховувати за умови забезпечення розсіювання метану, в приземному шарі атмосферного повітря до значень до- пустимої концентрації згідно з встановленими нормами.
Висоту продувних свічок передбачати не менше ніж 5 м від планувальних відміток майданчика будівництва, але не менше ніж 2 м від гребеня будівлі.
10.7 В проектах на будівництво АЗС БП слід передбачати заходи по охо- роні навколишнього середовища, які передбачені цими нормами ДБН для АЗС кожного виду палива, керуючись відповідними чинними нормативами.
11 ОХОРОНА ПРАЦІ НА АЗС
11.1 В проектах станцій слід передбачати заходи, які забезпечують саніта- рно-гігієнічні умови праці обслуговуючого персоналу, безпеку обслуговування обладнання, безпеки виконання ремонтних робіт.
Основними засобами для виконання необхідних умов праці повинні бути:
- повна герметизація всіх трубопроводів та обладнання технологіч- ного процесу;
- розміщення електрообладнання відповідно до ПУЕ-86, НПАОП 40.1-32;
- блокування обладнання та сигналізації при відхиленні від нормаль- них умов експлуатації станції;
- широке впровадження в технологічні процеси автоматизації;
- устаткування автоматичної системи пожежної сигналізації та уста- новка газосигналізаторів загазованості;
- застосування надійного обладнання заводського виробництва;

45
- побудова навісу над заправними колонками та проходом від запра- вних колонок до операторської з метою захисту персоналу від ат- мосферних опадів та сонячної радіації;
- застосування персоналом засобів індивідуального захисту: спеціа- - ДБН В…С.45
льних захисних окулярів, шлангових протигазів, рукавиць просоче- них негорючими речовинами;
- застосування одягу просоченого негорючими матеріалами (взимку утепленого);
- передбачення санітарно-технічних вимог при проектуванні вироб- ничих приміщень, згідно з СНиП 2.09.04;
- організація вільного доступу для огляду та ремонту обладнання;
- рівні звукового тиску працюючого обладнання на території станцій не повинні бути вище гранично допустимих рівнів згідно з вимога- ми ГОСТ 12.1.003, СНиП ІІ-12 та ГСН 3.3.6.037-99 „Санітарні нор- ми виробничого шуму…”
- природне і штучне освітлення на території АГНКС та в будинках передбачати згідно з ДБН В.2.5-28;
- рівень вібрації від працюючих компресорів на робочих місцях по- винен бути, згідно з ГОСТ 12.10.12;
- інструменти ремонту повинні бути обмідненими;
- при заправці паливних балонів автомобіля компримованим природ- ним газом, працівник, що подає газ від заправної колонки до бало- нів автомобіля не повинен стояти ближче ніж 1 м від рукава (шлан- гу), по якому подається газ; забороняється стукати інструментом по апаратурі і газопроводам, що знаходяться під тиском;
- не підтягувати гайки на болтах, ремонтувати запірні пристрої на га- зопроводах під тиском;
- не проводити заправку газом автомобілів під час грози;
- забезпечення техперсоналу індивідуальними засобами захисту, спецодягом у відповідності з порами року;
- забезпечення працюючих засобами першої медичної допомоги;
- забезпечення операторів АЗС, працюючих з комп’ютерами та ін- шими приладами, що випромінюють електромагнітні коливання рі- зної частоти, захисними засобами (встановлення спеціальних захи- сних екранів, ламп Чижевського та ін., відповідно до Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагніт- них полів.
12 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
12.1 Основними критеріями економічної ефективності заходів по енергоз- береженню є:
- прибуток, який утворюється внаслідок його впровадження;
- термін окупності того чи іншого заходу;

46
- розміру втрат, яких могло не бути при впровадженні заходів по енергозбереженню.
Проекти АЗС повинні відповідати вимогам по енергозбереженню:
1) раціональне розміщення, з точки зору енергозбереження АЗС, енер- госпоживання якої не порушує існуючий енергетичний баланс в
С.46 ДБН В…
регіоні її розміщення і одночасно враховує вільні або резервні по- тужності.
2) компактне, раціональне розміщення енергоспоживаючого об’єкту – АЗС на вибраній земельній ділянці, що дає можливість повністю використати існу- ючі комунікації – електропостачання, водопроводу, водовідведення і в цілому економію земельних ресурсів.
3) застосування енергозберігаючих технологій.
4) застосування найбільш удосконаленого та найменш енергоємного обла- днання.
5) зменшення платні за забруднення зовнішнього середовища в зв’язку із зменшенням кількості паливно-енергетичних ресурсів.
6) виконання вимог відповідних стандартів і норм енергозбереження.
В проектах АЗС повинні бути наведені відповідні розрахунки з обґрунту- ваннями енергозберігаючих рішень.
13 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА АЗС
13.1 Будівництво усіх видів АЗС виконувати тільки по робочим проектам за робочими проектами, розглянутими і рекомендованими органами Інвестекс- пертизи, після одержання дозволу на будівництво органами Архбудконтролю.
та отримання позитивного експертного висновку органу Державного пожежно- го нагляду.
13.2 Організацію будівництва, розширення, реконструкцію АЗС передба- чати згідно з ДБН А.3.1-5.
В складі робочої документації на будівництво АЗС повинен бути проект організації будівництва (ПОБ). та проект виконання робіт (ПВР).
13.3 Виконання будівельних робіт, спеціальний контроль якості будівниц- тва та прийому робіт слід виконувати згідно державних стандартів, технологіч- них карт і схем операційного контролю якості. Будівництво АЗС вести, вико- нуючи Закони України: „Про охорону праці”, „Правил пожежної безпеки в Україні”, „Про пожежну безпеку”, вимоги СНиП ІІІ-4, закону України „Про об’єкти підвищеної небезпеки”, а також умови охорони навколишнього приро- дного середовища
14 ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АЗС
14.1 Загальні положення
14.1.1 В даному розділі розглянуто вимоги щодо технічної експлуатації АЗС на три види палива: рідкого моторного, зріджених вуглеводневих газів (пропан, бутан) та компримованого природного газу. АЗС на ці види палив ма-

47
ють свої технологічні відмінності, тому після загальної частини будуть що на- ведені нижче вимоги щодо експлуатації станцій по кожному виду палива.
14.1.2 Чисельність працівників АЗС визначається в залежності від кількос- ті ПРК та класифікації, тобто малої, середньої або великої потужності, що рег- ДБН В…С.47
ламентовано „Правилами технічної експлуатації і охорони праці на стаціонар- них, контейнерних і пересувних АЗС”.
На чолі штату працівників АЗС є начальник.
14.1.3 Режим роботи АЗС, як правило цілодобовий, для ПЗП на підприємс- твах – згідно режиму їх роботи.
14.1.4 Оператори АЗС і водії-заправники пересувних АЗС є матеріально- відповідальними.
14.1.5 Оператори-заправники забезпечуються спецодягом, взуттям, засо- бами індивідуального захисту в залежності від пори року.
14.1.6 На кожній АЗС повинна бути документація в такому обсязі:
- паспорт АЗС з технологічною і електричною схемою;
- формуляри з технічним описом на ПРК;
- ПЛАС;
- проект системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщен- ня людей в разі їх виникнення на АЗС;
- паспорти на резервуари палива;
- градуювальні таблиці на резервуари рідкого палива;
- правила технічної експлуатації АЗС;
- інструкція з охорони праці;
- інструкція з експлуатації очисних споруд;
- посадові інструкції працівників АЗС;
- книга прийому та здачі варти;
- книга реєстрації обліку прибуття палив та інше.
14.1.7 На АЗС повинна бути на спеціальному щиті інформація про:
- прізвища чергових операторів;
- час роботи АЗС;
- ціни на паливо;
- телефони аварійних і пожежних служб.
14.1.8 Для постійної і ефективної роботи АЗС необхідно утримувати тех- нологічне, електротехнічне, аварійне, протипожежне та інше обладнання в ро- бочому стані, керуватися чинними правилами і нормами експлуатації, викону- вати вимоги посадових і технологічних інструкцій, забезпечувати постійно встановлений асортимент палива.
14.1.9 Для всіх типів АЗС при в’їзді на території встановити:
- дорожні знаки „Обмеження швидкості руху”, „Місце висадки пасажи- рів”, „Попередження про виключення двигунів”, „Рух тільки прямо”, а також знаки про заборону проїзду та інше.
На території АЗС встановлюють знаки про місця розташування гідрантів, пожежних резервуарів.

48
На території АЗС необхідно встановлювати рекламні вітрини наглядної інформації про безпеку поводження на АЗС та про асортимент палива.
Проїзди на території АЗС необхідно утримувати в робочому стані – без вибоїн, порушень бордюрів, покриття.
С.48 ДБН В…
14.1.10 Освітлення проїздів, ПРК, резервуарів утримувати в робочому ста- ні за нормами. Обов’язково на АЗС повинен працювати гучномовний оповіщу- вач з операторської про роботу станції і під’їзд автомобілів до ПРК.
14.2 Основні вимоги з експлуатації АЗС-М, АЗС-К, АЗС-ПМ
14.2.1 Споруди, технологічне, енергетичне обладнання, а також допоміжні пристрої необхідно експлуатувати у відповідності з даним розділом ДБН, ін- струкціями з експлуатації обладнання, правилами з охорони праці, пожежної безпеки та інше.
14.2.2 Технічне обслуговування та ремонт технологічного обладнання проводити в об’ємах і в терміни, згідно графікам затвердженим управлінням (ВАТ, ТОВ та інше) з врахуванням вимог виробників обладнання.
14.2.3 Кожне технічне обслуговування, ремонт, перевірку колонок, раху- вальних приладів необхідно фіксувати в спеціальних журналах. На несправній ПРК повісити табличку „Несправна”.
Після повірочних операцій контрольно-вимірювальних приладів, вони по- винні бути опломбовані.
Після ремонту і опломбування ПРК необхідно викликати державного ін- спектора для її повірки.
14.2.4 На кожному резервуарі палива повинно бути обладнання в комплек- ті, згідно проекту і мати надписи номер, базову висоту, марка паливна.
14.2.5 Технічне обслуговування резервуарів палива проводити за графіком.
Поточний ремонт проводити один раз на шість місяців, середній – один раз на два роки, капітальний – при необхідності.
14.2.6 Зачистка резервуарів повинна виконуватись не рідше одного разу на два роки, а також при зміні марки палива. Рекомендується застосовувати миючі засоби з використанням пересувних установок. Допускається ручна зачистка після наливу води та її відкачки на очисні споруди АЗС.
При виконанні зачистки необхідно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки і пожежної безпеки.
Після зачистки резервуарів стічні води потрібно вивозити для очистки в місця, погоджені в установленому порядку відповідними державними органа-
ми.
Після зачистки складається акт і в паспорт резервуару робиться запис про виконану роботу і дата її виконання.
Кришки оглядових та прийомних колодязів відкривають тільки для вимі- рів і відбору проб при зливних операціях.

49
14.2.7 Персонал станції веде постійний нагляд за щільність запірних при- строїв, фланцевих з’єднань труб. Будь-який виток палива слід негайно усувати.
14.2.8 Всі підземні комунікації і споруди повинні бути покриті антикоро- зійною ізоляцією, надземні ділянки трубопроводів покривати фарбами стійки- ми до різних температур та атмосферних опадів.
ДБН В…С.49
14.2.9 Вентиляція приміщень з технологічним обладнанням повинна бути не менше ніж з 8-и кратністю у вибухонебезпечному виконанні.
Ефективність роботи вентустановок перевіряється кожні шість місяців із записом в журнал результатів перевірки.
14.2.10 Електрообладнання АЗС, якщо воно знаходиться у вибухонебезпе- чній зоні, повинно бути у вибухозахищенному виконанні і експлуатуватись у відповідності з „Правилами технічної експлуатації електроустановок та прави- лами техніки безпеки”.
14.2.11 На електричній схемі в паспорті АЗС вказують використовувачів електроенергії: електродвигуни, світильники, електронагрівачі, апаратура (пус- качі електромагнітні, пускові кнопки, вимикачі і інше), а також кабелі, проводи, їх марки, площі перетину і методи їх прокладки.
14.2.12 На АЗС повинен бути загальний контур заземлення для електрооб- ладнання та захисту від статичної електрики, прямих та вторинних проявлень блискавки, опір розтікання струму яких буде не більше ніж 10 Ом. Категорично забороняється використовувати в якості заземлення трубопроводи з горючими рідинами і газами.
Заземлення перевіряти один раз на шість місяців, а в мокрих приміщеннях – один раз на три місяці.
14.2.13 Після кожного ремонту електрообладнання потрібно перевіряти надійність приєднання до заземлення захисних проводів занулення і заземлен-
ня.
14.2.14 Забороняється експлуатація вибухозахищеного обладнання із зня- тими деталями оболонки, в тому числі і кріпленням.
14.2.15 Автоцистерни з пальним перед його зливом потрібно надійно зазе- млити до змонтованого біля зливної колонки заземлення.
14.2.16 Технологічні трубопроводи з арматурою, ПРК, зливні рукава пови- нні бути надійно з’єднані в єдиний електричний ланцюг із заземленням.
14.3 Особливості експлуатації блочних та контейнерних АЗС-М-Б-К
14.3.1 Проекти прив’язки АЗС повинні бути погоджені органами Держав- ного пожежного і санітарного нагляду і затверджені в установленому порядку.
Контейнерні АЗС виробляють двох типів:
АБП – автозаправний блок-пункт;

50
АЗС-К – складається з контейнера зберігання палива та контейнера управ- ління.
14.3.2 Періодично, не рідше ніж одного разу на три роки АЗС-М-Б-К повинна випробовуватись по всіх параметрах на відповідність при- датності для подальшої роботи.
Кожна АЗС-М-Б-К повинна бути укомплектована:
- спеціальним обладнанням і інструментами;
- комплектом запасних частин;
С.50 ДБН В…
- мірником зразковим ІІ розряду місткістю 10 л;
- вогнегасниками ОП-9 – 2 шт. та ОУ-5 – 2 шт.;
- кошмою (азбестове полотно);
- засобами збору при розливі палива;
- медичною індивідуальною аптечкою.
Використовувати АЗС-М-Б-К на стаціонарних АЗС допускається тільки в разі її зупинки на ремонт.
14.4 Робота АЗС в осінньо-зимовий період
14.4.1 З метою забезпечення ритмічної і безперебійної роботи взимку не- обхідно виконати наступне:
- відремонтувати і підготувати до експлуатації системи опалення будинків;
- утеплити колодязі водопроводу і пожежних гідрантів;
- підготувати системи водостоків, очисних споруд;
- замінити літні сорти нафтопродуктів за зимові;
- паливно-роздавальні колонки (ПРК) відрегулювати на відповідні сорти палива;
- включити в експлуатацію системи опалення будівель.
14.5 Приймання нафтопродуктів
14.5.1 Нафтопродукти приймають від автоцистерн по накладним після пе- ревірки де-факто після зливу в стаціонарні резервуари.
Перед зливом палива необхідно перевірити резервуари та їх обладнання на предмет придатності до роботи і прийому палива. Вимірювати рівень рідини (залишкової) в резервуарах слід тільки через 10 хвилин після наливу палива.
Перевірити засоби пожежогасіння, заземлення автоцистерн та справність зливних пристроїв.
Забезпечити неможливість розливу палива.
Після закінчення зливу палива взяти пробу і замірити температуру його.
Розрахувати кількість прийнятого палива з урахуванням його температури і щільності густини.
Під час зливу палива оператор повинен слідкувати за рівнем рідини в ре- зервуарі в який наливається паливо.
Оператор веде облік прийнятого і відпущеного палива. На АЗС періодично (кожні три місяці) перевіряють роботу ПРК.

51
14.6 Вимоги пожежної безпеки і охорони праці
14.6.1 При експлуатації АЗС необхідно суворо дотримуватись вимог Пра- вил пожежної безпеки України НАПБ А.01.001.
Всі виробничі і підсобні приміщення, а також зовнішні пожежонебезпечні об’єкти (резервуари, колонки) повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння (порошковими і вуглекислотними вогнегасниками), а також аз- ДБН В…С.51
бестовим (протипожежним) полотном, ящиками з піском, совковими лопатами, пожежними щитами.
При працюючій АЗС всі засоби пожежогасіння повинні бути в робочому справному стані, готовими в будь-який момент до використання.
Кабельні приямки, лотки і понижені місця, де можуть накопичуватись па- ри нафтових палив, необхідно засипати піском.
На АЗС забороняється використовувати тимчасову прокладку електрока- белів, користуватись електроплитами, електрорефлекторами та ін., а також ку- рити і користуватись відкритим вогнем.
Ремонтні роботи на АЗС можна проводити при зупинці її роботи і після одержання письмового дозволу управління АЗС, або нафтобази.
14.7 Експлуатація АГЗС та АГЗП
14.7.1 Експлуатацію АГЗС та АГЗП необхідно виконувати, керуючись ви- могами цього ДБН, а також відповідно до НПАОП 40.1-1.32, НАПБА.01.001, Закону України „Про охорону праці” та посадових інструкцій, технологічних інструкцій, інструкції з охорони праці.
На основі цих нормативів керівник АГЗС або АГЗП розробляє і затвер- джує в установленому порядку інструкції:
- порядок обслуговування технологічної частини АГЗС, АГЗП та охоро- ни праці при заправці паливних балонів автомобілів ЗВГ;
- дії персоналу станції чи пункту при аварії або пожежі;
- порядок проведення поточних та капітальних ремонтів обладнання.
14.7.2 На АГЗС чи АГЗП призначається інженерно-технічний працівник, який відповідає за експлуатацію обладнання АЗС.
14.7.3 До роботи на АГЗС допускаються працівники, які пройшли курс на- вчання згідно положень НПАОП 0.00-4.12-05 „Типове положення про порядок проведення та навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.
14.7.4 Працівники АГЗС-П повинні бути забезпечені засобами індивідуа- льного захисту, згідно з НПАОП 0.05-3.24.
14.8 Вимоги безпеки перед початком роботи на АГЗС
14.8.1 Слюсар-заправник балонів газом, повинен:
- перевірити стан спецодягу;

52
- візуально оглянути обладнання з метою переконатися у його справно-
сті. Також перевірити дієздатність і плавність ходу запірних пристроїв, герметичність системи газопроводів і обладнання.
14.9 Заправка паливних балонів автомобілів газом
14.9.1 Після зупинки автомобіля біля заправної колонки і його заземлення, наповнювач балонів зобов’язаний перевірити у водія право на роботу на авто
С.52 ДБН В…
мобілі, який працює на скрапленому газі, а також робить зовнішній огляд газобалонного обладнання автомобіля на предмет його справності.
14.9.2 Всі технологічні операції по заправці автомобіля газом виконуються наповнювачем балонів, відповідно до „Інструкції про порядок приймання, збе- рігання та обліку газів вуглеводневих для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту”, затвердженої наказом Мінпалива та енергетики України № 332 від 03.06.02, зареєстрованої в Мінюсті 24.04.03 за № 331/7652.
14.9.3 Слюсар-заправник балонів газом:
- знімає заглушку з штуцера на балоні, який розміщений в багажнику автомобіля і підключає спеціальну струбцину, що є на кінці рукава (шланга) наповнювальної колонки, до патрубка балону;
- запускає двигун насосу і натискає на колонці кнопку пуску газу до струбцини і в балон. При досягненні заданої кількості газу на колонці автоматично перекривається потік рідкої фази газу;
- закриває вентиль на балоні і знімає з нього струбцину;
- після завершення всіх операцій по заправці паливного балону автомо- біля газом дає дозвіл водію заводити двигун і від’їжджати від колонки;
- обов’язково робить записи в спеціальний журнал про відпущену кіль- кість газу.
14.10 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
14.10.1 На АГЗС можуть виникнути такі аварійні ситуації:
- розгерметизація технологічного обладнання, що супроводжується ви- токами рідкої та парової фаз газу;
- виникнення спалаху газу в місцях його витоку;
- льодова закупорка в газопроводах ЗВГ;
- обрив гумотканинного рукава, яким заправляється газом балон авто- мобіля та інше;
14.10.2 Для запобігання аварійних ситуацій під час заправки газом авто- мобіля необхідно дотримуватись правил:
- стояти не ближче 0,5 м від наповнювального рукава під час наливу га- зу в балон автомобіля; а в іншому місці 1 м.
- не допускати ударів по апаратурі і газопроводам, що находяться під тиском;

53
- на газопроводах рідкої фази відкривати засувки плавно без ривків;
- якщо після заправки газом двигун дає перебої, його слід негайно за- глушити і відкотити автомобіль (вручну) від колонки на відстані не менше ніж 15 м.
14.10.3 При виникненні аварійної ситуації слюсар-наповнювач повинен ді- яти, згідно положень ПЛАС:
- перекрити всі запірні засувки (крани) на трубопроводах;
- закрити вентиль на балоні автомобіля та від’єднати рукав заправлення;
- видалити людей-клієнтів з території АГЗП;
- ДБН В…С.53
- повідомити оператора про аварійну ситуацію, котрий негайно повинен повідомити аварійні служби району;
- зупинити технологічні процеси;
- вжити заходи по локалізації аварії;
- при виникненні пожежі оператор і працівник-наповнювач організову- ють її гасіння.
14.10.4 Льодові закупорки в газопроводах ЗВГ розігрівають нагрітим піс- ком, гарячою водою. У разі виникнення нещасного випадку на АГЗП необхідно надати потерпілому негайну допомогу підручними засобами і викликати медичну допомогу.
14.10.5 При попаданні рідкої фази ЗВГ можуть бути обмороження (опіки), тому ділянки тіла уражені газом треба негайно промити холодною водою.
Одяг зволожений рідкою фазою газу потрібно негайно скинути на місці пригоди і одягти сухий одяг.
14.10.6 При ураженні електричним струмом необхідно відтягти людину від проводу чи обладнання, або відключити струм і надати потерпілому першу допомогу: штучне дихання, масаж та інше. Якщо потерпілий у важкому стані – викликати швидку медичну допомогу.
14.11 Технічна експлуатація АГНКС
14.11.1 Технічну експлуатацію АГНКС слід передбачати, керуючись нор- мативно-правовими актами відповідно до НПАОП 63.2-1.06,
НАПБ А.01.001, заводськими інструкціями розробників технологічного облад- нання та іншими нормативними документами відповідно до додатку А.
14.11.2 Керівники і спеціалісти, які виконують роботи по експлуатації АГНКС повинні пройти навчання в спеціальних закладах Держгірпромнагляду і одержати документи на право експлуатації технологічного, електричного об- ладнання та КВП на АГНКС.
14.11.3 Територія станції повинна бути огороджена згідно проекту, проїз- ди і проходи вільними для руху і утримуватись в чистоті.
На території станції встановлюються знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026 та ДСТУ ISO 6309 знаки дорожнього руху та знаки розташуван- ня підземних споруд: гідрантів, електрокабелів, газопроводів та інше.

54
14.11.4 Під час роботи станції забороняється застосування будь-де відкри- того вогню, а також куріння на всій території.
В робочий час робітники АГНКС повинні користуватись засобами індиві- дуального захисту та спецодягом і взуттям.
Всі виробничі приміщення і зовнішні установки необхідно забезпечити за- собами первинного протипожежного захисту: вогнегасниками, азбестовим по- лотном, ящиками з піском та інше.
Прийом в експлуатацію АГНКС проводиться Державною приймальною комісією. Під час роботи комісії виконуються пробні пуски всього технологіч- ного, електричного, допоміжного обладнання.
С.54 ДБН В…
На АГНКС повинен бути перелік приміщень, установок в яких, чи навколо яких встановлені вибухонебезпечні зони класу 2 (В1-а).
Також складається перелік газонебезпечних робіт і порядок їх виконання з оформленням наряду-допуску чи без нього.
Контроль за організацією газонебезпечних робіт веде уповноважена особа.
Начальник АЗС назначає відповідального за підготовку та проведення газоне безпечних робіт, який зобов’язаний слідкувати за їх проведення у відповідності з вимогами охорони праці.
Вогневі роботи на території станції можна виконувати тільки при зупи- ненні всіх робіт по заправці балонів, при виключенні струму та приведенні в робочу готовність засобів пожежогасіння.
Технічне обслуговування газопроводу, який подає газ на АГНКС проводи- ти відповідно до НПАОП 0.00-1.20, якщо це газопровід міський з тиском до 1,2 МПа, або з вимогами чинних „Правил технічної експлуатації магістраль- них газопроводів” якщо підвідний газопровід з тиском до 5,5 МПа.
При експлуатації технологічних газопроводів і арматури необхідно вико- нувати такі роботи:
- зовнішній огляд;
- ревізія;
- періодичні випробовування.
Детальне обслуговування газопроводів проводити згідно з вимогами „Правил технічної експлуатації і обслуговування АГНКС”.
Експлуатацію компресорних установок виконувати згідно з вимогами „Правил устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, ра- ботающих на взрывоопасных и токсичных газах”, „Руководства по эксплуата- ции компрессорной установки” – заводу-виробника компресора.

55
ДБН В… С.55
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Державні будівельні норми України „автозаправні станції. Основи проектування та будівництва дбн в iconПояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни Основи автоматизованого проектування складних систем на тему
Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування. Проектування офісу математики

Державні будівельні норми України „автозаправні станції. Основи проектування та будівництва дбн в iconВимоги до проектування станцій метрополітену Вимоги до проектування станцій метрополітену
Основні напрямки будівництва метрополітенів в Україні Загальні відомості про метрополітени Метрополітен є електрична залізниця, призначена...

Державні будівельні норми України „автозаправні станції. Основи проектування та будівництва дбн в iconГоловний державний санітарний лікар україни перший заступник міністра охорони здоров'я україни постанова
Красова Любов Сергіївна, розглянувши затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14. 07. 97 N 208 Державні гігієнічні...

Державні будівельні норми України „автозаправні станції. Основи проектування та будівництва дбн в iconРішення для проектування масового будівництва з таким оснащенням
Кабінет міністрів україни постанова від 17 червня 1994 р. N 421 Київ Про Програму виробництва засобів обліку витрачання паливно-енергетичних...

Державні будівельні норми України „автозаправні станції. Основи проектування та будівництва дбн в iconРеферат з дисципліни «Основи економічної теорії» Тема: «Держбюджет, бюджетні дефіцити, Державний борг»
Госбюджет, дефицит бюджета Міністерство Освіти України Київський Державний Технічний Університет Будівництва та Архітектури реферат...

Державні будівельні норми України „автозаправні станції. Основи проектування та будівництва дбн в iconИстория возникновения Украинского государства /Укр./ Перші державні утворення на території сучасної України
Виникнення рабовласницьких держав на території сучасної України : державні об'єднання кіммерійців, таврів, та сарматів. Скифське...

Державні будівельні норми України „автозаправні станції. Основи проектування та будівництва дбн в iconПравила поведінки в суспільстві Релігійні норми Звичаї і традиції Корпоративні норми Право Мораль Право

Державні будівельні норми України „автозаправні станції. Основи проектування та будівництва дбн в iconНормування праці
Норми праці норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності встановлюються для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки,...

Державні будівельні норми України „автозаправні станції. Основи проектування та будівництва дбн в iconТакі правові норми, що у своїй сукупності утворюють право
Соціальні норми це загальні правила поведінки людей у суспільстві, що зумовлені об'єктивними закономірностями, є наслідком свідомої...

Державні будівельні норми України „автозаправні станції. Основи проектування та будівництва дбн в iconПрем'єр-міністр України В. Пустовойтенко інд. 33
Кабінет міністрів україни постанова від 31 грудня 1998 р. N 2114 Київ Про затвердження Порядку проведення розрахунків за будівельні...

Разместите кнопку на своём сайте:
uatxt.ensayoes.com


База данных защищена авторским правом ©uatxt.ensayoes.com 2013
обратиться к администрации
uatxt.ensayoes.com
Главная страница